Verejné obstarávanie

Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky:

Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa diela pre projekt: Cyklotrasa Zelená cesta.