Aktuálne

Ukončené procesy:

9/2022

Podali sme žiadosť o finančné prostriedky na výstavbu hlavnej trasy "Zelená cesta" Piešťany - Vrbové o dĺžke 7,32341 km, koridoru pre cyklistov v katastri Mesta Piešťany o dĺžke 0,27980 km a na vytvorenie upokojených zón v katastroch Piešťany, Trebatice, Krakovany a Vrbové v celkovej dĺžke 10,29011 km, t. j. spolu 17,89332 km lepších podmienok pre cyklistov pri dochádzaní do zamestnania či na úrady.

8/2022

Bolo vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa projekty cyklotrasy Zelená cesta - Piešťany Vrbové. Pripravujeme žiadosť o NFP do výzvy vyhlásenej Ministerstvom dopravy a výstavby SR cez Plán obnovy, ktorá sa podáva do 30.9.2022.

2/2022

Dňa 16.2.2022 bolo vydané stavebné povolenie na Cyklotrasu Zelená cesta – Piešťany – Trebatice – Krakovany – Vrbové

12/2021

Dňa 16.12.2021 sme podali Žiadosť  o stavebné povolenie na stavbu "Cyklotrasa Zelená cesta". Po približne 13 ročnom snažení je to veľký krok, ale zďaleka nie posledný. Žiadosť bola podaná na špeciálny stavebný úrad - Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

04/2021

bola vypracovaná finálna verzia projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby "Cyklotrasa Zelená cesta". Táto bola schválená dňa 08.04.2021 všetkými dotknutými samosprávami.
Po kompletizácii a vytlačení kompletnej dokumentácie bude táto zaslaná na oficiálne schválenie zo strany ŽSR (povinnosť vyplýva zo zmluvy o prenájme nehnuteľností) a začne sa inžiniering stavebného povolenia.

07/2020

bola podpísaná Zmluva o dielo na Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu stavby Cyklotrasy Piešťany - Vrbové, s víťaznou firmou Nvia, s.r.o., ktorá má podľa zmluvy povinnosť predložiť hotovú dokumentáciu najneskôr do 18.09.2020.


06/2020

sa uskutočnila súťaž o zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 a ustanovení zák. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky „Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu stavby Cyklotrasy Piešťany – Vrbové“

03/2020

bola podpísaná nájomná zmluva na časť  železničnej dráhy č. 803, železničná trať  Piešťany - Vrbové, v km od 0,740 – do 8,088, a to vrátane jej súčastí
správa v médiách

 

12/2018-02/2020

bola založená pracovná skupina pri Ministerstve dopravy, ktorá mala za úlohu pripraviť a vydiskutovať podmienky prenájmu železničnej trate za účelom výstavby cyklotrasy medzi všetkými dotknutými subjektami
správa v médiách

 

09/2018

NRSR bola prijatá novela, ktorou sa dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach. Platná bude od 01.11.2018. Táto novela hovorí o využití dráhy na účely dočasného vybudovania miestnej komunikácie určenej pre chodcov, chodníka, alebo miestnej komunikácie pre cestnú nemotorovú prepravu, bez nutnosti trvalého zrušenia dráhy.


10/2017 - 06/2018

uskutočnilo sa viacero stretnutí zástupcov Združenia obcí Zelená cesta so zástupcami Ministerstva dopravy a Železníc SR. Účelom stretnutí bolo nájsť spoločné riešenie na vybudovanie cyklotrasy Piešťany - Vrbové. Veríme, že najneskôr na jeseň 2018 prídeme s takým návrhom, aby boli spokojné všetky strany, najmä však obyvatelia nášho regiónu.

 

09/2017

uskutočnilo sa stretnutie zástupcov Združenia obcí Zelená cesta a zástupcov Železníc SR. Na základe výstupu z tohto stretnutia bola odoslaná Železniciam SR žiadosť o zrušenie dráhy - železničnej trate č. 803 Piešťany - Vrbové.

 

08/2017

Na základe nášho listu zaslal Minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek stanovisko k aktivitám v koridore železničnej trate č. 803 v ktorom sa vyjadril, že Ministerstvo dopravy a výstavby SR je pozitívne naklonené realizácii nášho zámeru a je pripravené rozhodnúť o dlhodobom zastavení prevádzkovania dráhy medzi mestami Vrbové a Piešťany v prospech výstavby cyklotrasy.

 

07/2017

uskutočnilo sa stretnutie zástupcov dotknutých samospráv a výkonného riaditeľa Združenia obcí Zelená cesta s tajomníkom Ministerstva dopravy a výstavby SR Petrom Ďurčekom a poslankyňou NR SR za SNS Magdalénou Kuciaňovou

správa v mediách 1, správa v médiách 2

členovia petičného výboru Marián Kališ, Vladimír Jankech a Dušan Knap odovzdali do podateľne Ministerstva dopravy a výstavby SR petíciu, v ktorej žiadajú ministerstvo dopravy, aby podporilo zmenu nevyužívanej železničnej trate medzi Piešťanmi a Vrbovým cez Trebatice a Krakovany na bezpečnú cyklo-dopravnú komunikáciu situovanú mimo zóny automobilovej dopravy a zároveň urýchlene realizovalo prevod parciel pod terajšou železnicou z vlastníctva štátu na dotknuté regionálne samosprávy. Petíciu podpísalo 3585 občanov.

správa v médiách

 

06/2017

Združením obcí Zelená cesta bol zaslaný podnet na vyradenie železničnej trate č. 803 Piešťany - Vrbové, Ministerstvu dopravy a výstavby SR a na vedomie: ministrovi Arpádovi Érsekovi, Železniciam SR a predsedovi TTSK Tiborovi Mikušovi

 

05/2017

Združenie obcí Zelená cesta bolo oficiálne zaregistrované na Okresnom úrade v Trnave

04/2017

občania odštartovali hromadnou cyklojazdou na trase Piešťany - Vrbové petičnú akciu

správa v médiách

 

Obecné zastupiteľstvo obce Krakovany uznesením č.22/2/2017 schválilo zriadenie Združenia obcí Zelená cesta

 

03/2017

uskutočnilo sa stretnutie zástupcov dotknutých samospráv s ministrom dopravy a výstavby SR Arpádom Érsekom

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany uznesením č. 47/2017/C schválilo zriadenie Združenia obcí Zelená cesta

Mestské zastupiteľstvo mesta Vrbové  uznesením č. 40/III/2017 schválilo zriadenie Združenia obcí Zelená cesta
Obecné zastupiteľstvo obce Trebatice uznesením č. 13/3/2017 schválilo zriadenie Združenia obcí Zelená cesta

 

03/2016

predseda TTSK Tibor Mikuš vyjadril písomne podporu a oslovil listom ministra dopravy, zo žiadosťou o prevod, od roku 1978 nevyužívanej, železničnej trate č. 803 - Piešťany - Vrbové, za účelom vybudovania cyklotrasy v jej telese

 

11/2015

bola vypracovaná štúdia vlastníckych vzťahov k pozemkom v okolí železničnej trate, kde sa ukázalo, že popri železnici by bolo vysporiadať 828 vlastníkov a boli by potrebné rozsiahle výruby drevín

Mestské zastupiteľstvo v Piešťanoch prijalo uznesenie č. 201/2015, ktorým schválilo realizáciu výstavby cyklotrasy Piešťany - Vrbové v telese železničnej trate

 

05/2015

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom prijalo uznesenie č. 65/V/2015, ktorým súhlasilo s realizáciou stavby cyklotrasy v telese železnice

 

08/2014

Obecné zastupiteľstvo v Trebaticiach prijalo uznesenie č. 87/7/2014, ktorým schválilo mandát starostovi na ďalšie rokovania za účelom realizácie cyklotrasy v telese železnice

06/2014

na podnet Mgr. Juraja Vala, v spolupráci s ostatnými zástupcami samospráv bola vypracovaná štúdia realizovateľnosti "CYKLISTICKÁ CESTIČKA VRBOVÉ-PIEŠŤANY"

 

06/2012

Obecné zastupiteľstvo obce Krakovany prijalo uznesenie č. 68/5/2012, ktorým schválilo, aby železničná trať Vrbové - Piešťany bola využívaná ako cyklotrasa

 


Čo sme napísali na sieti: