O združení

Vznik

Združenie obcí Zelená cesta vzniklo zápisom do registra združení obcí dňa 17.05.2017. 

Základnou myšlienkou pre vznik združenia bolo zabezpečenie spolupráce všetkých členov pri realizácii spoločného zámeru, a to osobitne v oblasti prevodu vlastníctva, prípadne nájmu stavby a priľahlých pozemkov nevyužívanej železničnej trate č. 803 Piešťany-Vrbové od vlastníka Slovenská republika, v správe Železnice Slovenskej republiky a následné vybudovanie a prevádzkovanie tejto trasy ako cyklotrasy.

Členské samosprávy

Orgány združenia

Rada združenia:  predseda - Mgr. Juraj Valo, podpredseda  Miloš Tamajka, M.B.A., členovia -  JUDr. Štefan KubíkPhDr. František Klinovský

Dozorná rada združenia:  Jozef Drahovský, Mgr. René Just, Ing. Peter Kollár, Mgr. Juraj Filo

Výkonný riaditeľ: Lukáš Pavlech