Združenie obcí Zelená cesta vzniklo zápisom do registra združení obcí dňa 17.05.2017. Základnou myšlienkou pre vznik združenia bolo zabezpečenie spolupráce všetkých členov pri realizácii spoločného zámeru, a to osobitne v oblasti prevodu vlastníctva, prípadne nájmu stavby a priľahlých pozemkov nevyužívanej železničnej trate č. 803 Piešťany-Vrbové od vlastníka Slovenská republika, v správe Železnice Slovenskej republiky a následné vybudovanie a prevádzkovanie tejto trasy ako cyklotrasy.